Varför kontrollansvarig

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig behövs vid de flesta fall för bygg- och rivningsarbeten. Men vid små ändringar av till exempel en- och tvåbostadshus behövs det inte om inte byggnadsnämnden beslutar annat. Åtgärder som inte kräver lov eller anmälan kräver inte en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige måste vara certifierad. Kravet på certifiering är en direkt följd av EU:s tjänstedirektiv. Det är en personcertifiering vilket innebär att endast den person som är certifierad får utföra de uppgifter som en kontrollansvarig ska utföra.

En kontrollansvarige ska i sin roll medverka till att bygglagstiftningens krav uppfylls. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa byggherren att upprätta förslag på en kontrollplan och se till att den följs, närvarara vid tekniskt samråd, besiktningar och andra kontroller samt avge ett utlåtande som underlag för slutbeskedet.

Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med eller arbeta inom samma företag som den som utför de arbetsåtgärder som ska kontrolleras.

För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet. Certifieringar får utfärdas endast av certifieringsorgan, det vill säga företag som har ackrediterats för denna uppgift av myndigheten Swedac.